Etiske retningslinjer


Etikk eller norm for atferd og holdninger bygger på fagkompetanse og kultur som råder i vårt fellesskap.

Et felles etisk verdigrunnlag er viktig. Kulturen i bedriften skapes og utvikles på bakgrunn av faglige og personlige verdier, holdninger, normer og religion. Brukere, ansatte og styret er bærere av ulike kulturer som danner grunnlaget for hvordan arbeidsplassen oppleves. Bedriftens kultur blir rettesnor for all atferd.

Vi skal respektere det enkelte menneskets integritet og egenverd uansett kjønn, legning, religion, livssyn, hudfarge, sykdom, yrkeshemming eller helseproblem. Vi skal ta vårt felles verdisystem i betraktning når arbeid og tilrettelegging planlegges og gjennomføres.

Et helhetlig menneskesyn er en viktig forutsetning for kvaliteten på tilbudet ved ASVO Revetal AS. Ansatte og brukere må samhandle som likeverdige partnere basert på ulik erfaring og bakgrunn.

Brukere, deres pårørende, kunder og samarbeidspartnere skal kunne stole på vår taushetsplikt og korrekte opptreden fra vår side.

Forholdet til brukere

  • Vårt mål er å arbeide ut fra det enkelte individets behov.
  • Avvik fra etiske retningslinjer skal rapporteres til nærmeste overordnede.

Forholdet til eiere, samarbeidspartnere og kunder

  • Vi skal være tillitsverdige.
  • Alle plikter å overholde de lover og vedtekter som gjelder for selskapet.
  • Ingen skal utnytte sin stilling til å oppnå personlige goder.
  • Tilbud om gaver, reiser etc. av verdi skal godkjennes av overordnede.

Forholdet til kolleger og styre

  • Vi må respektere hverandre og finne gode løsninger sammen.